BUSINESS SOLUTIONS GERMANY–BULGARIA

Декларация за защита на личните данни

Благодарим за интереса Ви към нашата фирма. Вшата поверителност е важна за нас.

1. Отговорното лице за обработване на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и другите национални закони за защита на данните на държавите-членки, както и на останалите разпоредби в областта на защитата на данните, е:

Евгения Вебер
Mozartstraße 3
93053 Regensburg
Deutschland
Тел.: 0049-941-30 09 13 13
Имейл: e.weber@germany-bulgaria.com
Интернет страница: www.germany-bulgaria.com

2. Обща информация за обработването на лични данни

Принципно обработваме лични данни на нашите потребители само доколкото това е необходимо да предоставим една функционираща уебстраница и нашето съдържание и услуги. Обработването на лични данни на нашите потребители става само след получаване на съгласието им. Изключения са случаите, когато получаването на предварително съгласие е невъзможно по обективни причини и обработването на данните е позволено по силата на законови разпоредби. Доколкото сме получили съгласието на субекта на данните за операциите по тяхното обработване, правното основание за обработването на личните данни е член 6, алинея 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

3. Изтриване и срок на съхранение на данните

Личните данни на съответното лице се изтриват или достъпът до тях се блокира веднага щом отпадне целта на съхранението им. Освен това, такова съхранение е възможно само ако то е предвидено от европейския или националния законодател в регламентите на ЕС, в законите или в други разпоредби, на които се подчинява администраторът. Достъпът до данни се блокира или те се изтриват и когато изтече предвидения в посочените норми срок на съхранение, освен ако по-нататъшното съхранение на данните не е необходимо за сключването или изпълнението на договор. Правното основание за временното съхраняване на данните и лог файловете е член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД.

4. Цел на обработването на данните

Временното съхраняване на IP адреса в системата е необходимо, за да се направи възможно уебстраницата да се предостави на компютъра на потребителя. За целта IP адресът на потребителя трябва да се съхрани за времетраенето на сесията. Съхранението в лог файлове е необходимо, за да са осигури функционирането на уебстраницата. Освен това данните ни служат за оптимизирането на уебстраницата и за гарантирането на сигурността на нашите информационни системи. Тези данни не се подлагат на анализ за маркетингови цели. Данните се изтриват, щом отпадне необходимостта от постигането на целта на събирането им. В случая на събирането на данни за предоставянето на уебсайта този момент настъпва, когато приключи съответната сесия. Когато данните се съхраняват в лог файлове, те се изтриват най-късно след седем дни. Възможно е съхранение и след този срок. В този случай IP адресите на потребителя се изтриват или видоизменят, така че да не могат да бъдат обвързани с клиента, осъществил извикването.

5. Възможност за отказ и прекратяване

Събирането на данни за предоставянето на уебстраницата и съхранението на данни в лог файлове е абсолютно необходимо за поддържането на интернет страницата. Следователно потребителят не разполага с възможност за отказ.

6. Използване на „бисквитки“

Използваме „бисквитки“, за да улесним използването на нашата уебстраница. Някои елементи от интернет страницата ни се нуждаят от идентифициране на браузъра, от който е осъществено извикването, и след смяната на страницата. В този случай не се събират лични данни. Максимален живот на „бисквитките“: 730 дни. При посещението на нашата уебстраница информационен банер съобщава на потребителите за използването на „бисквитки“ с цел анализи и ги препраща към настоящата Декларация за защита на личните данни. Правното основание за обработването на лични данни с оглед на използването на технически необходими „бисквитки“ е член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД. Правното основание за обработването на лични данни с оглед на използването на „бисквитки“ с цел анализ при получено съгласие за това от потребителя е член 6, алинея 1, буква а) от ОРЗД.

Технически необходими „бисквитки“ се използват, за да се улесни използването на уебстраниците от потребителите. Някои от функциите на нашата интернет страница не могат да се предоставят без използването на „бисквитки“. За тяхното предлагане е необходимо браузърът да бъде разпознат и след смяна на страницата.

Данните, събрани от потребителите чрез технически необходими „бисквитки“, не се използват за създаването на потребителски профили.

„Бисквитките“ се запаметяват на компютъра на потребителя и оттам се предават на нашата страница. Ето защо, като потребител имате пълния контрол върху използването на „бисквитките“. Чрез промяна на настройките във Вашия интернет браузър можете да деактивирате или ограничите прехвърлянето на „бисквитки“. Вече запазени бисквитки могат да бъдат изтривани по всяко време. Това може да става и автоматично. Ако деактивирате „бисквитките“ за нашата уебстраница, използването в пълен обем на някои от нейните функции вече евентуално няма да е възможно.

7. Формуляр и имейл за контакт

Нашата интернет страница съдържа формуляр за контакт, който може да се използва за установяване на контакт по електронен път. В случай че потребителят се възползва от тази възможност, посочените в маската за въвеждане данни ни се предават и запаметяват.

В момента на изпращането на съобщението се запазват също така и следните данни:

  • дата и час на регистрацията
  • използван браузър
  • операционна система

В хода на процеса по регистрация се изисква Вашето съгласие за обработването на данните и се препраща към настоящата Декларация за защита на личните данни.

При желание за връзка можете да използвате и предоставения имейл адрес.

В този случай се запазват предадените с имейла лични данни на потребителя. Тези данни не се прехвърлят на трети лица. Данните се използват единствено за обработката във връзка с установяването на контакт.

Правното основание за обработването на данните при наличието на получено съгласие от потребителя е член 6, алинея 1, буква а) от ОРЗД. Правното основание за обработването на данните, получени с изпращането на имейл, е член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД.

Ако с контакта по имейл се цели сключването на договор, то допълнително правно основание за обработването е член 6, алинея 1, буква б) от ОРЗД.

Обработването на посочени в маската за въвеждане лични данни ни служи единствено за реализирането на контакта. В случай на установяване на контакт по имейл, този контакт се явява и законният интерес, необходим за обработването на данните. Другите обработвани по време на процеса на изпращане лични данни служат за предотвратяването на злоупотреба с формуляра за контакт и за гарантирането на сигурността на нашите информационни системи.

Данните се изтриват, щом отпадне необходимостта от постигането на целта на събирането им. Моментът за изтриването на личните данни в маската за въвеждане на формуляра за контакт и на тези, изпратени ни по имейл, настъпва, когато бъде прекратена съответната комуникация с потребителя. Комуникацията е прекратена, когато по обстоятелствата може да се съди, че разглежданият случай е окончателно изяснен. Допълнително събраните в хода на процеса на изпращане лични данни се изтриват най-късно след три месеца.

Потребителят може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни. В случай че потребителят установи с нас контакт по имейл, той може по всяко време да възрази срещу съхраняването на неговите лични данни. В този случай комуникацията няма да може да бъде продължена. Можете да ни информирате и писмено за това, че оттегляте съгласието си и възразявате срещу съхраняването, на следния имейл адрес. Тогава всички запаметени в рамките на установяването на контакт лични данни ще бъдат изтрити.

8. Бутон за споделяне в социалните медии

Общо указание: Плъгините за споделяне в социалните медии обикновено водят до това, че всеки посетител на дадена страница се регистрира от тези услуги с неговия IP адрес и се протоколира по-нататъшното му поведение по отношение на браузъра.

Facebook

Нашата страница използва плъгини на социалната мрежа на Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, САЩ. Методът Shariff обаче позволява на Facebook да узнае Вашия IP и това, че сте посетили страницата ни, едва след като задействате бутона. Ако си послужите с плъгин, докато сте в профила си във Facebook, Facebook може да свърже използваното от Вас съдържание с Вашия потребителски профил.

В този случай до нас не достига информация, а следователно нямаме и контрол по отношение на евентуалното събиране и обработване на Вашите данни от Facebook. По-подробна информация ще намерите в декларацията за защита на личните данни на Facebook на адрес de-de.facebook.com/policy.php. Освен това относно принципното използване на „бисквитки“ и тяхното деактивиране Ви насочваме към нашето общо описание в настоящата Декларация за защита на личните данни.

Twitter

Нашата страница използва плъгини на социалната мрежа на Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, САЩ. Методът Shariff обаче позволява на Twitter да узнае Вашия IP и това, че сте посетили страницата ни, едва след като задействате Re-Tweet бутона.

В този случай до нас не достига информация, а следователно нямаме и контрол по отношение на евентуалното събиране и обработване на Вашите данни от Twitter. При необходимост по-подробна информация ще намерите в декларацията за защита на личните данни на Google на адрес twitter.com/privacy. Освен това относно принципното използване на „бисквитки“ и тяхното деактивиране Ви насочваме към нашето общо описание в настоящата Декларация за защита на личните данни.

LinkedIn

Нашата страница използва LinkedIn плъгин за споделяне на социалната мрежа LinkedIn на LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ирландия. Ако задействате този бутон, за изпълнението на функциите на плъгина Вашият браузър се свързва с плъгина на LinkedIn. В този случай обаче Ваши лични данни не се запаметяват от LinkedIn, а така също не се регистрира и използваното от Вас съдържание чрез „бисквитка“. По-подробна информация ще намерите в декларацията за защита на личните данни на LinkedIn на адрес www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Освен това относно принципното използване на „бисквитки“ и тяхното деактивиране Ви насочваме към нашето общо описание в настоящата Декларация за защита на личните данни.

Xing

Нашата страница използва Xing плъгин за споделяне на социалната мрежа Xing на XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland. Ако задействате този бутон, за изпълнението на функциите на плъгина Вашият браузър се свързва с плъгина на Xing. В този случай обаче Ваши лични данни не се запаметяват от Xing, а така също не се регистрира и използваното от Вас съдържание чрез „бисквитка“. По-подробна информация ще намерите в декларацията за защита на личните данни на LinkedIn на адрес dev.xing.com/plugins. Освен това относно принципното използване на „бисквитки“ и тяхното деактивиране Ви насочваме към нашето общо описание в настоящата Декларация за защита на личните данни.

9. Анализ на уебстраници с Google Analytics

Тази уебстраница използва услугата „Google Analytics“, която се предлага от Google Inc. (Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.) за анализа на използването на уебстраниците от потребителя. Услугата използва „бисквитки“ – текстови файлове, които се съхраняват на Вашето крайно устройство. По правило събраната от „бисквитките“ информация се изпраща на сървър на Google в САЩ, където се запаметява. Тази уебстраница си служи с анонимизиране на IP адресите. В рамките на държавите-членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство IP адресът на потребителя се скъсява. Това скъсяване прави невъзможно свързването на IP адреса с Вашата личност. Операторите на уебстраниците сключват споразумение за обработване на данни с компанията Google Inc., в рамките на което с помощта на събраната информация тя прави анализ на използването на уебстраниците и на активността при използването им, като предоставя услуги, свързани с използването на интернет.

Имате възможност да предотвратите съхраняването на „бисквитки“ на Вашето устройство, като предприемете съответните настройки във Вашия браузър. Достъпът без ограничения до всички функции на тази уебстраница не е гарантиран, ако Вашият браузър не допуска използването на „бисквитки“.

Освен това чрез плъгин за браузър можете да предотвратите изпращането на събраната чрез „бисквитки“ информация (включително Вашия имейл адрес) на Google Inc., както и нейното използване от Google Inc. Следният линк ще Ви отведе към съответния плъгин: tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Можете да предотвратите извършваното от Google Analytics регистриране, като кликнете на следния линк. Инсталира се Opt-Out „бисквитка“, която предотвратява регистрирането на Вашите данни при посещението Ви на тази страница.

Повече информация за политиката за защита на личните данни  можете да намерите на адрес www.google.de/intl/de/policies/privacy/ и на адрес www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics се обясняват в подробности на адрес www.google.com/intl/de_de/analytics/.

10. Права на субекта на данни

Съгласно ОРЗД на ЕС Вие имате следните права: Ако се обработват Ваши лични данни, имате право да получите информация за съхранените за Вас данни (член 15 от ОРЗД). Ако се обработват неточни лични данни, имате право на коригирането им (член 16 от ОРЗД). Ако са налице законовите предпоставки, можете да изискате заличаване или ограничаване на обработването, както и да направите възражение срещу обработването (членове 17, 18 и 21 от ОРЗД). Ако сте се съгласили с обработването на данните или ако има сключен договор за обработването им и то се извършва по автоматизиран начин, при определени условия Ви е предоставено право на преносимост на данните (член 20 от ОРЗД).